Forsikring – Det som er verdt å vite

forsikring ved skade

Innholdsfortegnelse

Er du på jakt etter er en ny forsikring eller trenger litt mer kunnskap rundt? Da har du kommet til rett sted. Forsikring kan være omfattende, men i denne artikkelen har vi oppsummert de viktigste faktorene innen forsikring på en enkel måte. Så hvis du er på jakt etter en ny bilforsikring eller hvilke forsikringstyper som finnes, så må du bare fortsette å lese. Her får du svaret!

Les vår guide om hvordan spare penger her

Hva er forsikring?

Forsikring er et begrep som refererer til en rekke finansielle produkter som deler samme grunnleggende struktur – de er laget for å beskytte forsikringstakeren mot økonomisk tap. Forsikring er en form for risikostyring og en investering i fremtiden.

Ordet forsikring stammer fra det latinske ordet “assurans” som betyr å gi sikkerhet. Det opprinnelige formålet med forsikring var å gi beskyttelse mot tap av personlig eiendeler og eiendom.

Når du sammen med et forsikringsselskap inngår en avtale om forsikring, så gjør du det for å skape en trygghet mot en form for et økonomisk tap. Det er fordi det kan skje mye uforutsett i livet som man ikke har kontroll over. Eksempler på dette kan være tyveri, naturskader eller ulykker som inntreffer. Derfor betaler du et beløp som du og forsikringsselskapet har blitt enige om, og tilbake får du dekket deler eller hele av det økonomiske tapet. Det beløpet du betaler inn til forsikringsselskapet kaller man for forsikringspremie. Mange bruker også bare uttrykket “premie” når de omtaler dette.

Ser man dette på en annen måte så betaler man seg vekk fra risiko. Det er fordi det er forsikringsselskapet som tar en stor risk ved å ta på seg et ansvar for ditt økonomiske tap. I tillegg til å betale en avtalt sum i måneden, kan det forekomme en egenandel hvis et uhell skal forekomme. Bransjen som forsikring går under, blir regulert av Lov om forsikringsavtaler. Dette blir også kalt forsikringsavtaleloven, og i denne loven skiller man på personforsikring og skadeforsikring. Man kan også dele forsikring inn i tre grupper.

 1. Tingforsikring
 2. Personforsikring
 3. Formueforsikring

Hvis du stiller deg spørsmål om forsikring er verdt å bruke penger på eller om det nødvendig for deg. Da burde du fortsette å lese, for forsikring kan være en avgjørende faktor for deg og dine nærmeste. I Norge er det mange type forsikringer, der forskjeller som pris og dekning er faktorer som spiller inn. Videre vil vi gå nærmere innpå forskjellige forsikringer og hva som går innunder disse. Vi tar også for oss forsikringer du MÅ ha, bør ha og forsikringer som kan være unødvendig. Meningen med det er at du skal får større kunnskap rundt forsikring og det skal være til hjelp når du skal ta valg senere. Offentlig forsikring

Statsborgere i alle land rundt om i verden kan få dekning av det som kalles offentlig forsikring. Det er en forsikring som skal dekke et minimum av sikkerhet for liv og helse for borgerne. Tar vi utgangspunkt i Norge finnes det er folketrygdlov. Det er en lov som gjør at vi har en slik offentlig forsikring for statsborgere. Dette er en lov som Arbeids- og velferdsforvaltningen styrer. Dette organet som styrer folketrygdloven er også bedre kjent som NAV.

Dette er forsikring
Her kan du lære mer om forsikring

Vi har tre forsikringstyper

Tingforsikring

Tingforsikring omhandler blant annet husforsikring, brannforsikring, hytteforsikring, motorvognforsikring, naturskadeforsikring, verdisakforsikring og tyveriforsikring for å nevne noen.

Det som kjennetegner tingforsikring og er at det er forsikring av gjenstander.

Personforsikring

Det som går under personforsikring kan være livsforsikring, barneforsikring, sykeforsikring, ulykkesforsikring og pensjonsforsikring.

Personforsikring kjennetegnes som en forsikring som gir økonomisk trygghet. Det er med tanke på deg og din nærmeste familie hvis uførhet, sykdom eller død skal inntreffe. Forsikringens behov kan endre seg gjennom livet, men den kan være mest relevant hvis man har stor gjeld og samtidig som man har ansvar for barn. Skal det skje noe alvorlig innad i familien, skal dette være en trygghet.

Formueforsikring

Med formueforsikring inngår for eksempel garantiansvar, produktansvar, ansvarsforsikring, kredittforsikring og rådgiveransvar.

Formueforsikring er relevant hvis man driver virksomhet som leverer konsulent- eller rådgivningstjenester.

Vi har tre private forsikringer

Livsforsikring

Livsforsikring er et samlebegrep på private forsikringer innen kapital eller renteforsikringer som skal dekke økonomiske tap ved død, uførhet eller alderdom.

Vi har 3 typer livsforsikring:

 1. Livsforsikring ved dødsbo
 2. Man har livsforsikring ved uførerisiko
 3. Livsforsikring med leverisiko

Alle livsforsikring dekker minimum en av disse risikoene som er nevnt i listen over. Det finnes flere former som kombinerer sikringen til en total sum til de som er pårørende, med uføredekning eller en sparing til et formål som forsikringstaker har bestemt.

Tar vi utgangspunkt i en kapitalforsikring, betales det et totalt beløp beløp en gang. Ved en renteforsikring/pensjonsforsikring betales derimot derimot i terminer over lenger tid.

Det finnes flere forsikringer å velge mellom. Alt fra dødsrisikoforsikringer som er knyttet til noens liv, til kombinasjoner av produkter som tar for seg risikodekning og sparing, som kan inkluderer flere personer.

Man kan for eksempel benytte seg av en løsning, der dekning av risikoen ved uførhet, knyttes til livsforsikring. Da kan at forsikringstager unngå å betale forsikringspremien eller at det betales uførerente eller uførekapital når det kommer til hel eller deler av arbeidsuførhet.

Tar vi for oss en gruppelivsforsikring eller gjeldsforsikring er dette kollektive forsikringer på en arbeidstagergruppe, låntagergruppe eller foreningsgruppe. Pensjonsforsikring på enkelte mennesker eller grupper tar for seg en stor del av det morderne livsforsikringsvirksomheten. Her kan også forsikringer kombineres og tilpasse ytelsene fra folketrygden. En pensjonsforsikring tar for seg uførepensjon, alderspensjon, barnepensjon, ektefelle/samboerpensjon og livsarvingspensjon.

Det siste som blir forklart er hva forsikringspremien består av når det angår livsforsikring. Den er basert på tre deler:

 1. Hvor stor risikoen er for død, uføre eller katastrofe.
 2. Dem som omhandler sparedelen. Altså sparedelen pluss renter som danner sparekapitalen.
 3. Driftskostnader til forsikringsselskapet.

Skadeforsikring

Dette er en type forsikringer som ikke går under personforsikringer, som livsforsikringer, sykeforsikringer eller ulykkesforsikringer. Skadeforsikring blir delt inn i fire kategorier:

 1. Avbrudds-og interesseforsikringer. Dette tar for seg dekning av tap av inntekt, indirekte skader med mer der deler av noe eller hele går tapt. For eksempel inntekt som er koblet opp mot en fabrikk, et skip eller lignende
 2. Tingforsikring. Som nevnt tidligere gjelder dette forsikring knyttet til gjenstander, og det vil bli dekket et økonomisk tap basert på formueverdien til gjenstanden. Det kan gjelde kaskoforsikring på en bil.
 3. Formueskadeforsikring. Dette tar for seg et krav om dekning av et pengebeløp basert på brudd av lov for eksempel. Det kan gjelde kredittforsikring for eksempel.
 4. Det siste tar for seg forsikring av tapt liv eller arbeidsevne. Dette kan være grunnet ulykker eller sykdom. En relevant forsikring kan være yrkesskadeforsikring.

Det er noe som sier at all interesse som er lovlig kan forsikres og det kan verdsettes i penger. Det er også mulig å sette opp en forsikring som er fordelaktig for en tredjepart. Det kan være relevant hvis det er snakk om en panthaverinteresse.

Skadeforsikring er basert på at forsikringen kun skal gi en erstatning for skaden som er påført. I tillegg er prinsippet basert på at ingen skal kunne tjene noe på denne skaden som blir påført. Det er for å minimere muligheten for svindel.

Når man inngår en skadeforsikring blir det som regel bestemt en forsikringssum. Dette vil være den høyeste grensen som forsikringsselskapet kan ha et økonomisk ansvar for. Hvis man tar utgangspunkt i tingsforsikring, så har man en hovedregel at summen skal gjenspeile gjenstanden sin faktiske verdi. Man bruker også et begrep som tar for seg overforsikring. Da setter man en høyere verdi en gjenstanden er verdt, og det er ofte forbundet med svindel. Det kan også være at den som forsikrer gjenstanden, vil være sikker på at forsikringen dekker gjenstanden ved en verdiøkning.

Hvis vi tar for oss bygninger, så er de gjerne forsikret med fullverdiforsikring. I dette tilfeller varierer forsikringssummen og forsikringspremien med hverandre ved prisendringer. Ved en taksert policy har forsikringstager og forsikringsselskapet på forhånd bestemt en forsikringssum. Denne gitte forsikringssummen skal være grunnlaget ved et eventuelt oppgjør. Selv om verdien er mindre enn den bestemte summen, selv om verdien er mindre enn forsikringssummen.

forsikring ved skade
Skadeforsikring

Kredittforsikring

Kredittforsikring har ett formål. Forsikringen går ut på å støtte bedrifter der kunder kunder ikke gjør opp for seg økonomisk. Det er flere situasjoner som kan oppstå slik at en kunde ikke kan betale innenfor de gitte rammene, men bruker man kredittforsikring da kan man få dekket mesteparten av pengene som skyldes.

Forsikring du må ha:

Forsikring på bil

Hvis tilfellet er at du har bil, er det lovpålagt at du skal ha ansvarsforsikring for å få tilgang til bilskilt, og mulighet til å kjøre bil lovlig. Dette er det mange som ikke er klar- eller tenker over, er at de ikke nødvendigvis må ha fullkasko. Det kan være like så greit å ha delkasko istedenfor. Allikevel, ansvarforsikring må på plass for at man skal få kjøre bil lovlig.

Forsikring ved uførhet

Hvis tilfellet er at man blir uføretrygdet, vil det si at man får en ganske lav årsinntekt. Man kan sammenligne å bli uføretrygdet som ung og å være minstepensjonist, som nødvendigvis ikke er veldig lukrativt. I 2017 ble det offentliggjort nye satser for minstepensjonister per år. Disse satsene har en beregning på mellom 150 000 kr og 190 000 kr.

Man har de menneskene som ikke når grensen for å bli minstepensjonister og de vil få enn lavere lønn, enn det som ble presentert av tall over. Faktorer som spiller inn på dette kan være lån, forpliktelser og familie. Er dette tilstedet kan det kan utover en på en ganske dårlig måte. Hvis man ikke har noen andre inntektskilder, så vil det bety at man ligger under fattigdomsgrensa. Dette kan resultere i en hverdag og et liv som for mange betyr dårlig levestandard økonomisk sett. Man har forsikringer som uføreforsikring som skal hjelpe til hvis dette skal bli tilfellet.

Med uføreforsikring vil du få betalt et beløp i måneden som skal erstatte lønnen man hadde før man ble ufør.

Det varierer hvor stor uføreforsikring man må ha. Det man må gjøre en beregning på er hva slags utgifter og økonomiske forpliktelser man har. Her er det viktig å reflektere og tenke ut en beregning rettet mot det. Når man ordner en uføreforsikring kan det også være lurt å inkludere sykdom også. Mange blir uføre på grunn av sykdom og derfor kan det være veldig lurt.

Innboforsikring

Hvis du er eier av en bolig så er du nødt til å ha innboforsikring. Dette er en forsikring som dekker eventuelle innbrudd, erstatning mot naturskader, brann eller lekkasjer. Hvis man ikke har en slik forsikring og huset ditt brenner ned, så vil man stå uten noen form for økonomisk hjelp.

Forsikringer du bør ha:

Reiseforsikring

Reiseforsikring kan være svært nyttig å ha. Mange reiseforsikringer omhandler situasjoner som skjer så fort du er utenfor hjemmet, på studiested, arbeidsplassen. Den dekker eventuelle tap, skader og ulykker. Eksempler kan være at datamaskinen blir stjålet i syden, at man brekker en arm i Bergen eller at man mister bagasjen når man er i Egypt. Reiseforsikring vil da dekker utgifter og tap.

Det som kan være verdt å tenke på er å kjøpe en reiseforsikring som går over hele året. Mange burde hovedsakelig styre unna forsikringer for enkeltreiser, og forsikringer som selges av selskaper knyttet til reise og fly. Disse forsikringene kan ha store kostnader og man har bedre alternativer.

Bruk reiseforsikring
Reiseforsikring kan være veldig fornuftig

Bilforsikring

For de fleste er god bilforsikring en nødvendighet. Bilreparasjoner etter en liten kollisjon kan være ganske kostbare, så det er viktig å sørge for at du har all nødvendig beskyttelse. Selv om en ulykke oppstår, er det fortsatt viktig å tegne bilforsikring slik at du kan unngå dyre søksmål dersom noe skulle gå galt.

Noe man kan tenke over når man kjøper bil, er hvis bilen ikke er verdt mer enn 50 000 kr trenger du ikke fullkasko. Si den er verdt mellom 50 000 kr og 100 000 kroner er fullkasko aktuelt.

En annen løsning kan være delkasko. Dette kan i større grad være mer aktuelt for kvinner om man skal lese av statistikken fra statens vegvesen. Det er ikke det at forsikringsselskaper har lov til å ha forskjellige betingelser på sine forsikringer basert på kjønn, men det er ingen hemmelighet at menn har en større risiko for ulykker enn kvinner.

Barneforsikring

Barneforsikring omhandler dekning av funksjonshemming som et resultat av sykdom eller ulykker for barn. Hvis man velger å ordne barneforsikring kan det være greit å vurdere og ta med uføreforsikring også. Denne forsikringen kan gjelde fra barnet er nyfødt og sørge for at hvis tilfellet er at barnet ikke skal kunne få mulighet til å jobbe, vil barnet unngå å bli minstepensjonist.

Barneforsikring er overkommelig priset og går ut på at uførhet blir dekket kun ved ulykker. Så hvis barnet blir ufør på grunn av en sykdom, så er ikke dette noe forsikringen vil dekke. Derfor kan det være verdt å betale mer for at forsikringen skal dekke sykdom som en sikkerhet.

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er en forsikring som dekker ditt ansvar for vesentlige skjulte feil og mangler ved salg av eiendommen. Forsikringen gjelder i de 5 årene som er fastsatt i avhendingsloven. Ved å forsikre eiendommen din har du fritatt deg selv for eventuelle feil og mangler i de neste 5 årene.

I dag har eierskifteforsikring blitt svært populær og dekkes typisk av selger ved salg av boligen sin. Dette inkluderer feil eller mangler ved huset som kan skade eller være til ulempe for en kjøper.

Dyreforsikring

For mange er dyr en stor del av hverdagen og livet. Det kan være svært kostbart med dyr og defor kan det være lurt å tenke på forsikring. Dette kan være med å dekke veterinærutgifter, avliving, sykdom og skader til våre firbente venner. For noen kan det være mer aktuelt enn andre og man har selv mulighet til å bestemme hvor mye det skal forsikres for.

Forsikring du ikke trenger:

Forsikring for uflaks

Dette er en forsikring som blir sett på som helt meningsløs. Dette er gjerne en forsikring som koster mye penger, men dekker som regel bare små beløp. Derfor kan det være rimeligere å ta kostnadene på skadene i egne hender hvis det skulle forekomme.

Forsikring ved kjøp

Når man kjøper en dyrere vare i butikk som en ny telefon eller datamaskin. Det kan høres ut som det er fornuftig, men det er det ikke. Gjerne har man forsikringer som reiseforsikring, innboforsikring og lignende som dekker varen. Hvis man for eksempel kjøper denne varen med et kredittkort kan man ha forsikring som også vil dekke varen.

Her også du også lese hvordan låne penger på dagen uten kredittsjekk